Termat & Kushtet


 1. Faqja ofron një shërbim interaktiv online të operuar nga EATIT...
 2. Disponueshmëria e faqes...
 3. Përmbajtja dhe informacioni në këtë faqe...
 4. Për shkak se ne nuk kontrollojmë sigurinë e Internetit apo rrjeteve të tjera...
 5. Sjellja juaj në faqen tonë...
 6. Të krijosh një llogari në faqen tonë...
 7. Kushtet e shitjes për blerjet që ju kryeni nëpërmjet faqes sonë...
 8. Modifikimi i kësaj marrëveshjeje...
 9. Mbrojtja e të dhënave...
 10. Mohimi i garancisë...
 11. EATIT në disa raste ju lejon ju dhe përdoruesit e tjerë të përdorin Faqen...
 12. Faqet e të tjerëve...
 13. Ju lutem mos përfshini ndonjë Informacion Personal në deklaratat tuaja...
 14. Licensimi i të dhënave...
 15. Dëmshpërblimi / Çlirimi...
 16. Ndërprerja...
 17. Zgjedhja e ligjit...
 18. Dhënia e informacioneve shpjeguese shtesë...
 19. Çfarë informacioni mbledhim dhe/ose përpunojmë ne?
  1. Të dhënat personale të klientit
  2. Si i përdorim ne ato
 20. Si të fshini llogarinë

1. Faqja ofron një shërbim interaktiv online të operuar nga EATIT, duke konsistuar kryesisht në promocionin dhe shitjen në emër të disa klientëve specifik (Shitësit). Si rrjedhojë e përdorimit të faqes nga ana juaj, ju pranoni që: ju jeni një individ që keni mbushur 18 vjeç; Ju përmbani autoritetin për të krijuar një marrëveshje me detyrim ligjor; Përdorimi i kësaj faqeje nga ana juaj do të jetë në çdo kohë në përputhje me kushtet e kësaj Marrëveshje; Nëse vendosni të krijoni një llogari: Ju mund të krijoni vetëm një llogari për përdorimin tuaj personal; Ju mund të kryeni vetëm blerje legjitime të cilat janë në përputhje me letrën dhe të dhënat e kushteve të ofertave përkatëse; Ju mund të kryeni blerje vetëm për përdorimin apo argëtimin tuaj personal, ose, kur ofrohet si një dhuratë për dikë tjetër; Ju duhet të mbroni fjalëkalimin dhe mbikqyrni përdorimin e llogarisë tuaj, të kuptoni dhe të pranoni që jeni përgjegjës për përdorimin tuaj personal dhe përdorimin e llogarisë tuaj nga çdokush që ju lejoni të ketë akses në të. Ju keni të drejtën të ofroni çfarëdolloj apo të gjithë informacionin që dërgoni në faqe, informacioni është vetëm për veten tuaj dhe gjithë ky informacion është i saktë, i vërtetë, aktual dhe i plotë.

2. Disponueshmëria e faqes: Ju kuptoni që mund të ketë ndërprerje të shërbimit ose evente të cilat janë përtej kontrollit tonë. Ndërkohë që realizojmë përpjekje të arsyeshme për të mbajtur faqen të aksesueshme, faqja mund të jetë e padisponueshme nga koha në kohë për çdo lloj arsye duke përfshirë, pa limituar, mirëmbajtje rutinë. Ju kuptoni dhe pranoni që për rrethana brenda dhe jashtë kontrollit tonë, aksesi në Faqe mund të ndërpritet, pezullohet ose të mbyllet. EATIT përmban të drejtën sipas gjykimit vetjak për të bllokuar shërbimin apo aksesin drejt Faqes ndaj kujtdo apo një llogarie të veçantë, në çdo kohë dhe për çdo arsye.

3. Përmbajtja dhe informacioni në këtë faqe, gjithashtu dhe infrastruktura për t’i ofruar të dyja, është pronësi e jona, e Shitësve dhe/ose e partnerëve tanë të tjerë. Ju pranoni të mos modifikoni, kopjoni, shpërndani, transmetoni, tregoni, deformoni, ri-prodhoni, publikoni, liçenconi, të krijoni punime të rrjedhura nga informacioni në faqe, transferoni, ose të shisni apo ri-shisni çdo lloj informacioni, programi, produkti apo shërbimesh të përfituara nga ose nëpërmjet Faqes.

4. Për shkak se ne nuk kontrollojmë sigurinë e Internetit apo rrjeteve të tjera të cilat ju përdorni për të patur akses në Faqe ose të komunikoni me ne, ne nuk mund të jemi dhe nuk jemi përgjegjës për sigurinë e informacionit të cilët ju zgjodhët të komunikoni me EATIT dhe Faqen gjatë kohës që transmetohet. Përveç kësaj, EATIT nuk është përgjegjëse për çfarëdolloj të dhënash të humbura gjatë transmetimit.

5. Sjellja juaj në faqen tonë: Faqja jonë është pronë private. Të gjitha marrëdhëniet dhe veprimet në këtë faqe duhet të jenë të ligjshme dhe duhet të përputhen me këto Kushte të Përdorimit.

6. Të krijosh një llogari në faqen tonë: Nëse krijoni një llogari në Faqen tonë, ju mund të krijoni dhe të menaxhoni vetëm 1 llogari për të cilën ju dhe vetëm ju jeni përgjegjës për ta menaxhuar. Llogaria juaj nuk është e transferueshme dhe nuk mund të shitet dhe as të ndahet me një person tjetër. Nëse ju shkelni ndonjë nga këto kufizime, ne mund të mbyllim llogarinë tuaj dhe, pa limitim, ju mund të jeni pasojë e një pezullimi të krediteve promocionale aktuale apo të ardhshme. Nëse ne mbyllim një llogari tuajën,- ju nuk mund të ri-aplikoni apo bashkoheni nën një llogari të re, përveçse nëse ne ju ftojmë formalisht. Nëse kryeni vjedhje apo falsifikoni informacion në lidhje me përdorimin e Faqes ose në lidhje me llogarinë tuaj të EATIT, llogaria juaj do të mbyllet menjëherë dhe ne gëzojmë të drejtën për t'ju bërë juve përgjegjës për çdo apo të gjitha dëmet që do të vijnë. Në këtë mënyrë, ne kemi të drejtën të ndjekim veprimet e parashikuara në ligj për të njoftuar autoritetet përkatëse të zbatimit të ligjit si dhe njëkohësisht të njoftojmë ISP-në (Ofruesin e Shërbimit Tuaj të Internetit) për çdo lloj aktiviteti mashtrues që lidhet me ju apo përdorimin e Faqes tuaj.

7. Kushtet e shitjes për blerjet që ju kryeni nëpërmjet faqes sonë: Përgjegjës për ekzekutimin e blerjes është vetëm biznesi përkatës. Biznesi në fjalë është ofruesi i produktit dhe mban përgjegjësi të plotë për mallrat apo shërbimet që ju ofron si dhe për çdo dëmtim të shëndetit apo veprim tjetër që mund t’ju shkaktojë pakënaqësi, direkt ose indirekt, gjatë të gjithë procesit apo një pjese të tij, që ka lidhje me procesin e ofrimit të shërbimit. Në këtë mënyrë, EATIT çlirohet nga çdo përgjegjësi për problemet e dala gjatë ekzekutimit të shërbimit nga biznesi përkatës. Duke kryer një blerje, ju pranoni termat e kësaj marrëveshjeje si dhe termat e shitjes. Me marrjen, shikimin e versionit online në web, mobile, pranimit, përdorimit apo përpjekjes për përdorimin e një shërbimi, ju bini dakord me këto terma të shitjes. Këto rregulla aplikohen në të gjitha shërbimet që ne i bëjmë të vlefshme përveç rastit kur në faqen e ofertës cilësohet ndryshe. Në rastin e një konflikti midis këtyre kushteve dhe atyre të shpallura në faqen e ofertës, përparësi marrin këto të fundit (kushtet në faqen e ofertës). EATIT është ndërmjetësuesi i shërbimit që lidh biznesin me konsumatorin në website dhe biznesi në fjalë është ofruesi i vetëm i produktit.

8. Modifikimi i kësaj marrëveshjeje: Ne përmbajmë të drejtën që në çdo kohë të ndërpresim apo të modifikojmë çdo pjesë të kësaj Marrëveshjeje siç e shohim të nevojshme ose të dëshiruar. Nëse bëjmë ndryshime të cilat kanë ndikim material në përdorimin e faqes nga ana juaj apo ndaj shërbimeve tona, ju do të njoftoheni paraprakisht nëpërmjet një e-maili në adresën tuaj të e-mailit me të cilin jeni regjistruar për llogarinë tuaj dhe/ose duke postuar njoftim mbi ndryshimin në Faqe. Çdo ndryshim në këto Kushte të Përdorimit do të bëhet efektiv vetëm pas dërgimit të një njoftimi nëpërmjet e-mailit apo postimit përkatës në faqen tonë. Ju sugjerojmë që të vizitoni kushtet tona të përdorimit nga koha në kohë që të siguroheni që të jeni të informuar dhe update-uar rreth njoftimeve apo ndryshimeve të tilla ndaj Faqes. Përdorimi i faqes sonë nga ana juaj edhe pasi ne të kemi ndryshuar Kushtet e Përdorimit, do të nënkuptojë pranim të Kushteve të modifikuara të Përdorimit.

9. Mbrojtja e të dhënave: Çdo informacion i cili gjendet brenda ose në këtë Faqe është pronë ekskluzive e EATIT ose është duke u përdorur me leje. ÇDO KOPJIM, SHPËRNDARJE, TRANSMETIM, POSTIM, LIDHJE, LIDHJE E THELLE, APO MODIFIKIM I KËSAJ FAQEJE INTERNETI APO KËDO NGA MIKROFAQET PA LEJEN ME SHKRIM TE EATIT ËSHTË E NDALUAR. Shkelja e kërkesës së mësipërme mund të rezultojë shkelje ndaj të drejtave të autorit, të markës tregtare apo të tjera të drejta të pronësisë intelektuale për të cilat ju mund të jeni i ekspozuar ndaj dënimeve civile dhe/ose penale. Kjo Faqe dhe çdo Mikro-Faqe e saj përmban materiale të cilat kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të drejtën e autorit, markat tregtare si dhe informacione të tjera duke përfshirë, por jo kufizuar në tekst, programe, fotografi, video, grafika, muzikë dhe tinguj të cilat, të gjitha janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit si një kolektiv pune bazuar në ligjet e shtetit Shqiptar. EATIT zotëron një autorizim në përzgjedhjen, koordinimin, marrëveshjen dhe rritjen e përmbajtjeve të tilla si dhe në përmbajtje origjinale të saj. Ju nuk mund të modifikoni, publikoni, transmetoni, merrni pjesë në transferimin apo shitjen, krijimin e veprave të rrjedhura ose që në ndonjë mënyrë shfrytëzojnë çdo përmbajtje, në tërësi ose pjesërisht. Ju mund të shkarkoni, printoni, dhe/ose të përdorni material të mbrojtur vetëm për përdorimin tuaj personal. Përveç kur shprehimisht thuhet ndryshe sipas ligjit për të drejtën e autorit, asnjë lloj forme shfrytëzimi, kopjimi, rishpërndarje, ritransmetimi, publikimi tregtar i materialeve, shkarkuar pa lejen e EATIT, biznesit, apo autorit, nuk është e lejuar. Nëse, rishpërndarja, kopjimi apo botimi i materialeve të mbrojtura është i lejuar atëherë ju do të pranoni në mënyrë të pavarur dhe/ose të bini dakort për të mos bërë asnjë ndryshim në fshirjen e një atribuimi për autorin, legjenda, markë tregtare ose të drejtat e autorit. Ju pranoni se ju nuk fitoni ndonjë të drejtë pronësie nga shkarkimi i materialit të mbrojtur. Ju nuk do të ngarkoni, postoni ose ndryshe të vini në dispozicion në këtë Faqe çfarëdolloj materiali i cili është i mbrojtur nga një markë tregtare, të drejtat e autorit apo të drejta të tjera pronësie pa lejen e pronarit të markës tregtare, drejtës së autorit apo të drejtës tjetër të pronarit. Ju do të jeni përgjegjës për çdo dëm që rezulton nga çdo shkelje mbi të drejtat e autorit, markat tregtare, të drejtat e pronësisë, etj. Duke dërguar materiale të çdo fushe publike të kësaj Faqeje, ju garantoni se pronari i materialit i ka dhënë shprehimisht EATIT të drejtën, pa kushte të përhershme, të drejtë të parevokueshme, jo-ekskluzive dhe leje për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, përshtatur, publikuar, përkthyer dhe shpërndarë materiale të tilla (në tërësi ose pjesërisht) në mbarë botën dhe/ose për t’i përfshirë ato në vepra të tjera në forma si media apo teknologjia, të njohuara ose të zhvilluara në tekstin e mëtejmë, për afat të plotë, të çdo autori që mund të ekzistojë në një material të tillë. Ju gjithashtu i jepni leje çdo përdoruesi tjetër për të hyrë, për të parë dyqanin apo riprodhimin e materialit për përdorim personal të përdoruesit të fundit. Ju gjithashtu i jepni EATIT të drejtën për të redaktuar, kopjuar, publikuar dhe shpërndarë çdo material që ju vendosni në dispozicion në këtë Faqe. Ne rezervojmë gjithashtu të drejtën për të ndryshuar apo ndërprerë çdo lloj aspekti të shërbimeve të Faqes, duke përfshirë, por jo limituar kërkesa për akses ose përdorim.

10. Mohimi i garancisë: JU BINI SHPREHIMISHT DAKORT QË PËRDORIMI I KËSAJ FAQEJE ËSHTË NË RISKUN TUAJ VETJAK. AS EATIT, AS FILIALET E SAJ DHE ASNJË NGA PUNONJËSIT E SAJ, PËRKATËSISHT: AGJENTËT, SHITËSIT, OFRUES TË DHËNASH APO LICENSIMESH TË PALËS SË TRETË, APO ASNJË NGA OFICERËT E TYRE, DREJTORËT, PUNONJËSIT APO AGJENTË, NUK MUND TË GARANTOJNË QË PËRDORIMI I FAQES DO TË JETË I PA-NDËRPRERË APO PA GABIME; PO ASHTU NUK OFROJNË GARANCI PËR: (I) REZULTATET QË MUND TË PËRFITOHEN NGA PËRDORIMI I KËSAJ FAQEJE, (II) SAKTËSIA, QËNDRUESHMËRIA APO TË DHËNAT E ÇDO INFORMACIONI, SHËRBIME APO KUPONA TË OFRUAR NËPËRMJET KËSAJ FAQEJE.

11. EATIT në disa raste ju lejon ju dhe përdoruesit e tjerë të përdorin Faqen për të shprehur opinionet dhe të komunikojnë përmes forumeve, bordeve, buletineve, grupeve të diskutimit, dhomat e chat-it apo objekte të tjera të komunikimit që mund të ofrohen në/ose përmes Faqes kohë pas kohe (kolektivisht "komuniteteve"). EATIT do të ketë të drejtën, por jo detyrimin, për të monitoruar përmbajtjen brenda Komunitetit në çdo kohë, për çfarëdolloj arsye, përfshirë edhe për të përcaktuar pajtueshmërinë me këtë Marrëveshje dhe çdo rregull operativ të përcaktuar nga EATIT, si dhe për të plotësuar çdo ligj të zbatueshëm, rregullore ose kërkesë të autorizuar të qeverisë. Pa u kufizuar sa më sipër, EATIT do të ketë të drejtën, por jo detyrimin, për të hequr çfarëdolloj materiali nga komunitetet që EATIT, sipas gjykimit të tij, mendon të jetë në kundërshtim me këtë Marrëveshje ose ndryshe i padëshirueshëm. Të gjitha mendimet, këshillat, vlerësimet, diskutimet, komentet, dhe/ose mesazhe të tjera apo Komente të çdo lloji të bëra nga ju apo çdo përdorues tjetër i Komuniteteve, janë ato të autorit/rëve përkatës ose distributorit/rëve dhe jo EATIT.

12. Faqet e të tjerëve: Faqja përmban lidhje drejt faqeve të internetit të menaxhuara nga palë të tjera. Këto lidhje janë të ofruara vetëm si një lehtësi për ju dhe jo sepse ne i cilësojmë apo kemi një opinion në lidhje me përmbajtjen në faqe te tilla. Ne shprehimisht mohojmë përfaqësime lidhur me përmbajtjen ose saktësinë e materialeve në këto faqe interneti apo praktikat e privatësisë të ofruara prej tyre. Nëse ju vendosni të hyni në këto faqe interneti të menaxhuara nga palë të treta, ju e bëni këtë nën riskun tuaj.

13. Ju kuptoni dhe jeni dakord se të gjitha deklaratat janë publike dhe jo private. Çdo person tjetër (qofshin apo jo përdorues të shërbimeve të EATIT) mund të lexojnë deklaratat tuaja pa dijeninë tuaj. Ju lutem mos përfshini ndonjë Informacion Personal në deklaratat tuaja. EATIT nuk kontrollon apo miraton ndonjë deklaratë të gjendur në çfarëdolloj pjese të Komuniteteve, dhe në veçanti hedh poshtë çdo përgjegjësi në lidhje me deklaratat dhe Komunitetet dhe gjithashtu veprimet që rrjedhin nga pjesëmarrja juaj në çdo hapësirë të komuniteteve duke përfshirë çdo përmbajtje të papranueshme. Çfarëdo, nga, dhe të gjitha deklaratat që ju postoni në faqen tonë nuk janë konfidenciale.

14. Licensimi i të dhënave: Nëpërmjet postimit të deklaratave apo informacioneve të tjera në ose nëpërmjet komuniteteve, ju i jepni EATIT një të drejtë pa kushte, të përhershme, të pakthyeshme për të përdorur, riprodhuar, modifikuar, publikuar, ndryshuar, përkthyer, shpërndarë, performuar dhe duke shfaqur Deklaratat më vete ose si pjesë e veprave të tjera në çfarëdolloj forme, media, apo teknologjie, të njohura nga tani e tutje të zhvilluara pa kufizime territoriale apo kohore. Deklarata apo informacioni i paraqitur më lart shtrihet për përdorime, promovime, reklama, hulumtime të tregut apo qëllimesh të tjera të ligjshme, pa kufizim.

15. Dëmshpërblimi / Çlirimi: Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbleni dhe të mbani EATIT të padëmtuar, degët e saj, filialet e saj përkatëse dhe drejtorët respektive, zyrtarët, punonjësit dhe agjentët nga, dhe kundër të gjitha pretendimet apo shpenzimet, duke përfshirë pagesat e avokatëve që rrjedhin nga ose në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim blerë nga ju në lidhje me faqen apo ndonjë përdorim të Faqes në shkelje të këtyre Kushteve. Ju jeni vetë përgjegjës për ndërveprime me tregtarët dhe përdoruesit e tjerë të faqes. Në masën e lejuar sipas ligjeve në fuqi, ju këtu e çlironi EATIT nga çdo dhe të gjitha pretendimet ose detyrimet në lidhje me çdo produkt apo shërbim të ofruar nga tregtarët, çdo veprim ose mosveprim nga tregtarët, duke përfshirë edhe dështimin e tregtarit për t’u përputhur me ligjin në fuqi dhe/ose dështimi për t'ju përmbajtur kushteve të EATIT, si dhe çdo sjellje apo fjalim, qoftë online apo offline, të çdo përdoruesi tjetër.

16. Ndërprerja: EATIT mund t’i përmbyllë Kushtet e Përdorimit në çdo kohë. Pa kufizuar sa më sipër, EATIT do të ketë të drejtë që menjëherë të ndërpresë apo pezullojë ndonjë nga fjalëkalimet tuaja apo llogari në rast se EATIT konsideron, sipas gjykimit të saj, se njëra nga sjelljet tuaja është e papranueshme, ose në rast se ju shkelni këtë marrëveshje. Pavarësisht nga sa më lart cituar, Kushtet e Përdorimit do të kenë efekt prapaveprues edhe pse kjo Marrëveshje do të ketë përfunduar.

17. Zgjedhja e ligjit: Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushtet Perdorimi, dhe/ose çdo përdorim i Faqes nga ana juaj, apo i përdorimit të shërbimeve të EATIT, do të respektohen ligjet në fuqi në territorin e shtetit Shqiptar.

18. Dhënia e informacioneve shpjeguese shtesë: Asnjë dokument i heqjes dorë nga ju apo EATIT të ndonjë shkelje ose dështimi për të ushtruar çdo të drejtë të lejuar sipas kësaj Marrëveshjeje, konsiderohet si largim nga çdo përgjegjësi për shkeljet e kryera apo që mund të kryhen në të ardhmen. Nëse një seksion i përdorur këtu cilësohet i pavlefshëm nga një gjykatë kompetente apo institucion me juridiksionin përkatës, pavlefshmëria e saj nuk do të ndikojë në vlefshmërinë e pjesës së mbetur të kësaj Marrëveshjeje. Pjesët e tjera të Marrëveshjes tonë do të vazhdojnë të jenë në fuqi dhe me efekt të plotë juridik.

19. Ne mbledhim dhe përpunojmë informacione/të dhëna nga Klientët tanë dhe/ose Përdoruesit për qëllimet tona, të tilla si të ofrojmë dhe administrojmë Shërbimin. Ne asnjëherë nuk mbledhim/përpunojmë të dhëna sensitive pasi kjo nuk është e lejuar teknikisht përmes përdorimit të Shërbimit.

19.1 Lloji i të dhënave në fjalë
Kur ju regjistroheni për herë të parë në një llogari Baboon, dhe kur përdorni Shërbimin, ne mbledhim disa të dhëna për ju si Klient/Përdorues , si p.sh. :
emri juaj i plotë,
adresa juaj e email-it,
numri juaj i telefonit

19.2 Baboon i përdor të Dhënat Personale të Klientit për qëllimet e përgjithshme të mëposhtme:
për t'ju identifikuar kur ju hyni në llogarinë tuaj në Shërbim
për të na mundësuar ne të operojmë Shërbimin dhe t'jua ofrojmë atë ju
për të verifikuar transaksionet tuaja dhe për konfirmimin e blerjes, faturimin, sigurinë dhe vërtetimin
për të analizuar Faqen ose Shërbimin dhe informacionin rreth vizitorëve dhe përdoruesve tanë, duke përfshirë kërkimin mbi demografinë e përdoruesve dhe sjelljen e tyre në mënyrë që të përmirësojmë përmbajtjen tonë dhe Shërbimin
për t'ju kontaktuar në lidhje me llogarinë tuaj dhe për të ofruar mbështetje për klientët, duke përfshirë përgjigje ndaj komenteve dhe pyetjeve tuaja
për t'ju mbajtur të informuar në lidhje me Shërbimin, veçoritë, sondazhet, buletinet, ofertat, konkurset dhe eventet që mendojmë se mund t'ju duken të dobishme ose që keni kërkuar nga ne
për të shitur ose tregtuar Shërbimin
për të kuptuar më mirë nevojat tuaja, për të diagnostikuar problemet, për të analizuar tendencat, për të përmirësuar veçoritë dhe përdorimin e Shërbimeve dhe për tu kuptuar dhe tregtuar më mirë tek klientët dhe përdoruesit tanë
per ta mbajtur Sherbimin e sigurtë

20. Ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin dhe mbledhjen e të dhënave tuaja personale dhe të tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe nga ligji në fuqi. Kurdo që ju tërhiqni pëlqimin tuaj, ju e kuptoni dhe pranoni se kjo do të ndërpresë menjëherë përdorimin tuaj të Shërbimit. Ju mund të fshini informacionin tuaj në çdo kohë duke hyrë në Aplikacionin Baboon, Seksioni Profili - Ndrysho profilin - Fshi llogarinë